கிரேச் குமார்

kracekumar sends random.random() pull request. YAAH

Spoken at 1 event in 1 country

கிரேச் குமார் recently attended

 1. PyCon India 2015

  India India, Bangalore

  2nd4th October 2015

  கிரேச் குமார் was involved

 2. GopherConIndia 2015

  India India, Bangalore

  19th21st February 2015

  கிரேச் குமார் attended

 3. PyCon India 2014

  India India, Bangalore

  26th28th September 2014

  கிரேச் குமார் spoke

 4. Rootconf 2014

  India India, Bangalore

  16th17th May 2014

  கிரேச் குமார் was involved Organizer

 5. Droidcon India 2013

  India India, Bangalore

  28th30th November 2013

  கிரேச் குமார் attended

9 more

Elsewhere on the web